« powrót 20 września 2022

Deklaracje_MATURA_2023

Szanowni Maturzyści!

DEKLARACJE ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE  OD 19 WRZEŚNIA 2022 r.

Deklaracja 1a_A - przeznaczona dla ucznia, który w tym roku szkolnym ukończy 4-letnie liceum ogólnokształcące.

Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający musi wypełnić i złożyć:

  1. W Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl,
  2. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły,
  3. Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji.
  4. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.

Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy w 2023 r. planują przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło do ZIU do 25 września 2022 r.

  1.  Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji 
  2. Filmik_instrukcja_składanie deklaracji_2023

Uwaga Absolwenci!

Absolwent danej szkoły (sprzed 2023 r.) może wystąpić do dyrektora tej szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (załącznik 5a):
1) do 20 września 2022 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną (do 30 września 2022 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku
2) do 15 stycznia 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną (do 7 lutego 2023 r.).; dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.

Deklarację wstępną skadamy do 30 września 2022 r.

Deklarację ostateczną składamy do 7 lutego 2023 r.

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: